Infograafi 028: Ylilämpöisyys – lämpöhalvaus ja lievemmät lämpösairaudet

Pitkäkestoinen helteinen sää altistaa lämpösairauksille, joista vaarallisin on lämpöhalvaus. Olosuhteiden aiheuttamat lämpösairaudet tulisi pyrkiä jo ensihoitoympäristössä erottamaan muista kuumesairauksista. Huolellinen esitietojen keruu ja ympäristön havainnointi voi helpottaa työdiagnoosin tekemisessä.Tajunnantason häiriöt, hypotensio, hyperventilaatio ja keskushermoston oireet erityisesti fyysisen rasituksen yhteydessä herättävät epäilyksen lämpöhalvauksesta. Hieman hitaammin kehittyvän lämpöuupumuksen merkittävin aiheuttaja on riittämätön nesteensaanti. Lämmin ympäristö (helle, sauna, … Jatka artikkeliin Infograafi 028: Ylilämpöisyys – lämpöhalvaus ja lievemmät lämpösairaudet

Infograafi 027: Aortan dissekaatio

Aortan dissekaatio on potentiaalisesti hengenvaarallinen tilanne, jossa aortan seinämän kerrokset repeytyvät toisistaan irti aiheuttaen ns. valelumenin. Tyypillisin oire on äkillinen voimakas rinta-, selkä- tai vatsakipu johon voi liittyä liitännäisoireita. Potilaalla on monesti taustalla muita merkittäviä perussairauksia, mutta dissekaatio voi esiintyä myös perusterveillä. Aortan dissekaation aiheuttamat ongelmat voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: ongelmiin pääte-elimissä ja aortan … Jatka artikkeliin Infograafi 027: Aortan dissekaatio

Infograafi 026: Lapsipotilaan ensiarvio

Pediatric Assessment Triangle (PAT) on nopea ja yksinkertainen työkalu pienten lapsipotilaiden ensiarvion tekemiseen. Työkalun tarkoituksena on tunnistaa nopeasti kriittisesti sairastuneet lapsipotilaat. Kolmen pääkohdan avulla arvioidaan lapsen iänmukainen hengitystyö, ihon verenkierto sekä yleisolemus. Yksikin poikkeama missä tahansa kategoriassa tarkoittaa, että lapsi vaatii välitöntä huomiota ja mahdollisesti peruselintoimintoja tukevia hoitoja. Kirjallisuutta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318552/ https://www.health.ny.gov/professionals/ems/pdf/pediatricreferencecard-04.pdf   Instagram-julkaisu: https://www.instagram.com/p/B-pUVdplUsf/  

Infograafi 025: Keskushermoston stimulanttien vaikutuksia elimistössä

Keskushermostoon vaikuttavat stimulantit (esim. amfetamiini, metamfetamiini, kokaiini, ekstaasi ja monet synteettiset valmisteet kuten MDPV, aPVP, PBP, bath salts ja monet muut) voivat aiheuttaa elimistössä moninaisia oireita. Osa vaikutuksista ilmenee varhain, osa myöhemmin. Stimulanttien vaikutuksia voidaan havaita eri puolilla elimistöä ja ne voivat pahimmillaan olla hengenvaarallisia. Etenkin nämä vaikutukset ensihoidossa työskentelevien olisi hyvä ottaa huomioon stimulanttien … Jatka artikkeliin Infograafi 025: Keskushermoston stimulanttien vaikutuksia elimistössä

Infograafi 024: Intervallien arviointi EKG:ssa

Perusasioiden äärelle! Tässä infograafissa on kuvattu normaaliin EKG-tulosteeseen piirtyvät eteis- ja kammioheilahdukset. P-aaltojen ja QRS-kompleksin tunnistamisen lisäksi jokaisen ekg-tulkintaa tekevän tulisi osata luotettavasti mitata ja tulkita heilahdusten kestot, välimatkat, eri segmentit ja esimerkiksi ST-tason nousun mittauspaikka sekä itse ST-tason vertikaalisten muutosten arviointi. Jotta voi tunnistaa poikkeavuuksia, täytyy ensin tietää mikä on normaalia! Kirjallisuutta: QRS Interval … Jatka artikkeliin Infograafi 024: Intervallien arviointi EKG:ssa

Infograafi 023: Elvytyksen Pit Crew -malli

  Sydänpysähdys on aikakriittinen tilanne. Potilaan selviytymiseen vaikuttaa merkittävästi annetun elvytyksen laatu. Elvytystilanne on haastava ja paineensietokykyä vaativa tilanne aina myös ammattilaiselle. Laadukas hoitoelvytys on ryhmätyöskentelyä, jossa korostuvat teknisen suorittamisen lisäksi myös ei-tekniset taidot, kuten kommunikointi, tilannetietoisuus sekä johtaminen. Yksi keino vaikuttaa elvytyksen laatuun on luoda omaan organisaatioon sopiva elvytysmalli, jossa jokaiselle tilanteeseen osallistuvalle on … Jatka artikkeliin Infograafi 023: Elvytyksen Pit Crew -malli

Infograafi 022: Selviytyminen sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä Utstein-kriteeristön mukaisesti

Sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä (OHCA) selviytyminen vaihtelee suuresti eri maiden välillä. Utsteinin raportointimalli kehitettiin vertailemaan OHCA-selviytymistä, mutta sen kokemusperäistä validointia ei ole juuri tehty. Tiedonkeruu muodostettiin kahdentoista eri maan sydänpysähdysrekistereistä retrospektiivisen analyysin avulla. Potilastiedot kerättiin vuosilta 2006 – 2011. Potilasmääräksi saatiin 86,759 potilasta. Ensihoitojärjestelmiä osallistui tutkimukseen Aasiasta (13%), Australiasta (12,6%), Pohjois- Amerikasta (45,7%) sekä Euroopasta (28%). … Jatka artikkeliin Infograafi 022: Selviytyminen sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä Utstein-kriteeristön mukaisesti

Infograafi 021: EKG ja synkopee

Synkopee määritellään lyhyeksi tajunnanmenetyskohtaukseksi, josta potilas virkoaa spontaanisti ja palautuu ennalleen ilman toimenpiteitä. Synkopee johtaa usein myös kaatumiseen hetkellisen lihastonuksen katoamisen vuoksi. Tilaan saattaa liittyä lyhyt toonis-klooninen-kouristuskohtaus, jota ei kuitenkaan tule sekoittaa varsinaiseen kourituskohtaukseen (potilas ei jää sekavaksi / postiktaaliseksi). Synkopeen taustalta voi löytyä useita etiologioita. Vasovagaalinen synkopee (kipu, pelko, kuumuus, pitkään seisominen) on yleensä … Jatka artikkeliin Infograafi 021: EKG ja synkopee

Infograafi 020: Yleiset oireet ja löydökset anafylaksiassa

Anafylaksia eli anafylaktinen  reaktio  on  useamman  kuin  yhden elimen äkillinen nopea ja mahdollisesti hengenvaarallinen yliherkkyysreaktio,  joka  tulee hoitaa välittömästi. Ensisijainen ja tehokkain hoito on adrenaliini i.m. paikallisen ohjeistuksen mukaisesti (yleensä aikuiset 0,5 mg ja lapset 0,1 mg / 10 kg). Anafylaksiassa allergeeni (antigeeni) sitoutuu immunoglobuliini E:hen, joka aktivoi inflammatoristen välittäjäaineiden, kuten histamiinin, ja sytokiinien vapautumisen … Jatka artikkeliin Infograafi 020: Yleiset oireet ja löydökset anafylaksiassa

Infograafi 019: Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten yleisin kuolinsyy ja tämän sairausryhmän edustajat ovat vahvasti myös akuuttihoidon potilaissa edustettuna. Tyypillisiä sydän- ja verisuonitautien ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi sepelvaltimotautikohtaus, aivoverenkierron häiriöt ja muut sydämen toimintaan liittyvät ongelmat kuten sydämen vajaatoiminta. Sydän- ja verisuonitautien taustalla on usein riskitekijöitä, joihin potilas voi esimerkiksi elämäntavoillaan itse vaikuttaa. Akuuttihoidossa onkin tärkeä kartoittaa potilaan … Jatka artikkeliin Infograafi 019: Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät