Alkuperäinen julkaisu

Tämä hengitysäänten auskultaatiota käsittelevä itseopiskelumateriaali on alunperin toteutettu ensihoidon tutkinto-ohjelman opinnäytetyöprosessin yhteydessä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön ohjaajina toimivat lehtorit Iira Lankinen (TtT) ja Sami Mikkonen (TtM). Materiaalia on edelleen muokattu sekä ajantasaistettu Paramedic.fi -verkkosivustolle soveltuvaksi.

Alkuperäinen opinnäytetyö on julkaistu Tehesus.fi -verkkopalvelussa:

Itseopiskelumateriaali hengitysäänten auskultaatiotaitojen kehittämiseksi

 

Tältä sivustolta löytyvät hengitysääninäytteet on rekisteröity HYKS Meilahden sairaalassa vuosina 1995 – 2010 HELSA -hengitysäänianalysaattorilla (Helsinki Lung Sound Analyzer) opetus- ja tutkimuskäyttöä varten. Niiden julkaisemiseen Paramedic.fi -verkkosivustolla on saatu HELSA -tutkimusprojektin johdolta kirjallinen lupa.

Hengitysäänilöydösten nomenklatuuri noudattaa Lääkäriseura Duodecimin sanastolautakunnan suosituksia, joihin liittyvä artikkeli julkaistaneen vuoden 2017 aikana alan lehdistössä.

 

Lähdeviitteet:

3M™ Littmann® Stethoscopes 2016a. Choose 3M™ Littmann® Stethoscope that’s perfect for you. Verkkodokumentti. < http://www.littmann.com/3M/en_US/littmann-stethoscopes/products/~/3M-Littmann-Stethoscopes/?N=5142935+8711017+3294857497&rt=r3&gt; Luettu 27.10.2016.

3M™ Littmann® Stethoscopes 2016b. About Stethoscopes – Basic information, tips and techniques. Verkkodokumentti. <http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/3M-Littmann-EMEA/stethoscope/littmann-learning-institute/about-stethoscopes/&gt; Luettu 30.10.2016.

3M™ Littmann® Stethoscopes 2016b. About Stethoscopes – Basic information, tips and techniques. Verkkodokumentti. <http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/3M-Littmann-EMEA/stethoscope/littmann-learning-institute/about-stethoscopes/&gt; Luettu 30.10.2016.

3M Suomi 2016. Stetoskoopin rakenne. Verkkodokumentti. <http://solutions.3msuomi.fi/wps/portal/3M/fi_FI/Littmann/stethoscope/education/stethoscope-anatomy/&gt; Luettu 30.10.2016.

Ahonen, Outi – Blek-Vehkaluoto, Mari – Ekola, Sirkka – Partamies, Sanna – Sulosaari, Virpi – Uski-Tallqvist, Tuija 2014. Keuhkosairauksia sairastavan hoitotyö. Teoksessa Kliininen hoitotyö – Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1-4. painos.

Alanen, Pasi – Jormakka, Juha – Kosonen, Antti – Nyyssönen, Tuomo – Saikko, Simo 2016. Potilaan tutkiminen. Teoksessa Alanen, Pasi – Jormakka, Juha – Kosonen, Antti – Saikko, Simo (toim.): Oireista työdiagnoosiin. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 1. painos.

Alaspää, Ari – Holmström, Peter 2013. Hengitysvaikeus. Teoksessa Kuisma, Markku – Holmström, Peter – Nurmi, Jouni – Porthan, Kari – Taskinen, Tuomas (toim.): Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 3-4. painos.

Arksey, H. – O’Malley, L. 2005. Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8, 1, 19-32.

Bohadana, Abraham – Izbicki, Gabriel – Kraman, Steve S 2014. Fundamentals of lung auscultation. The New England journal of medicine. 370(8):744-51.

Boyle, Malcom – Williams, Brett 2007. Are undergraduate paramedic students able to accurately identify breath sounds? – A pilot study. Journal of Emergency Primary Health Care (JEPHC). Vol.5, Issue 3.

Castrén, Maaret – Helveranta, Kai – Kinnunen, Ari – Korte, Henna – Laurila, Kimmo – Paakkonen, Heikki – Pousi, Jouni – Väisänen, Olli 2012. Ensihoidon perusteet. Pelastusopisto, Suomen Punainen Risti.

East Carolina University 2016. Cammann binaural stethoscope. Verkkodokumentti. <https://digital.lib.ecu.edu/14340&gt; Luettu 30.10.2016.

Holmström, Peter – Puolakka, Jyrki 2013. Hengityselimistön tutkiminen ja seuranta. Teoksessa Kuisma, Markku – Holmström, Peter – Nurmi, Jouni – Porthan, Kari – Taskinen, Tuomas (toim.): Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 3-4. painos.

Kinnula, Vuokko – Sovijärvi, Anssi R. A. 2005. Keuhkojen toiminnan tutkiminen. Teoksessa Kinnula, Vuokko – Brander, Pirkko E. – Tukiainen, Pentti (toim.): Keuhkosairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 3. uudistettu painos.

Kopiosto ry – Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016. Kopiraitti – reitti tekijänoikeuteen. Tekijänoikeusopas. Verkkodokumentti. < http://kopiraitti.fi/&gt; Luettu 15.10.2016.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Laki 559/1994. Annettu Naantalissa 28.6.1994.

Lankinen, Iira – Lehtimäki, Jukka – Kettunen, Jukka – Mikkonen, Sami 2016. Osaamisen uudistaminen digitalisaation avulla: Itseopiskelumateriaalin kehittäminen ensihoidon tutkinto-ohjelmaan –luentomateriaali. Päivitetty 8.3.2016.

Leuppi, Jörg D. – Dieterle, Thomas – Wildeisen, Irène – Martina, Benedict – Tamm, Michael – Koch, Gian – Perruchoud, André P. – Leimenstoll, Bernd M. 2006. Can airway obstruction be estimated by lung auscultation in an emergency room setting?. Respiratory Medicine. 2006. 100, 279-285.

Lääketieteen termit. 2016. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 6. painos.

Löfström, Erika – Kanerva, Kaisa – Tuuttila, Leena – Lehtinen, Anu – Nevgi, Anne 2006. Laadukkaasti verkossa: Verkko-opetuksen käsikirja yliopisto-opettajalle. Helsinki: Yliopistopaino. Saatavilla myös sähköisesti <http://www.helsinki.fi/opetus/julkaisut/hallinnon_julkaisuja_33_2006.pdf&gt;. Luettu 15.10.2016.

Medisave Media 2016. How to use a stethoscope. Verkkodokumentti. <https://www.medisave.co.uk/blog/how-to-use-a-stethoscope/&gt; Luettu 30.10.2016.

Metsämuuronen, Jari 2006. Laadullisen tutkimuksen perusteet. Teoksessa Metsämuuronen, Jari (toim.): Laadullisen tutkimuksen käsikirja. Jyväskylä: Gummerus.

About Moodle FAQ. 2017. Verkkodokumentti. <https://docs.moodle.org/28/en/About_Moodle_FAQ#What_is_Moodle.3F&gt; Luettu 11.2.2017.

Murphy, Raymond LH 2008. In Defense of the Stethoscope. Respiratory Care. March 2008, Vol 53, No3.

Määttä, Teuvo 2013. Ensihoitopalvelun toiminta. Teoksessa Kuisma, Markku – Holmström, Peter – Nurmi, Jouni – Porthan, Kari – Taskinen, Tuomas (toim.): Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 3-4. painos.

Pasterkamp, Hans – Brand, Paul L.P. – Everard, Mark – Garcia-Marcos, Luis – Melbye, Hasse – Priftis, Kostas N. 2016. Towards the standardisation of lung sound nomenclature. European Respiratory Journal. 2016; 47: 724-732.

Puolakka, Jyrki 2013. Hengitystien hallinta. Teoksessa Kuisma, Markku – Holmström, Peter – Nurmi, Jouni – Porthan, Kari – Taskinen, Tuomas (toim.): Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 3-4. painos.

Sand, Olav – Sjaastad, Øystein V. – Haug, Egil – Bjålie, Jan G. – Toverud, Kari C. 2013. Ihminen – Fysiologia ja anatomia. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 8. – 10. painos.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011. Annettu Helsingissä 6.4.2011.

Sovijärvi, A.R.A. – Dalmasso, F. – Vanderschoot, J. – Malmberg, L.P. – Righini, G. – Stoneman, S.A.T. 2000. Definition of terms for applications of respiratory sounds. European Respiratory Review. 2000a; 10: 77, 597-610.

Sovijärvi, A.R.A. – Malmberg, L.P. – Charbonneau, G. – Vanderschoot, J. – Dalmasso, F. – Sacco, C. – Rossi, M. – Earis, J. E. 2000. Characteristics of breath sounds and adventitious respiratory sounds. European Respiratory Review. 2000b; 10: 77, 591-596.

Sovijärvi, Anssi R. A. 2016a. Kliinisen fysiologian professori (emeritus). Helsinki. Suullinen tiedonanto 11.10.2016.

Sovijärvi, Anssi R. A. 2016b. Kliinisen fysiologian professori (emeritus). Helsinki. Sähköpostiviesti 16.10.2016. (Kts. liite 1.)

Sovijärvi, Anssi R. A. 2017a. Miksi hengästyn? Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Sovijärvi, Anssi R. A. 2017b. Kliinisen fysiologian professori (emeritus). Helsinki. Taustakeskustelu 3.2.2017.

Tekijänoikeuslaki. Laki 404/1961. Annettu Helsingissä 8.7.1961.

Terveydenhuoltolaki. Laki 1326/2010. Annettu Helsingissä 30.12.2010.

Thinklabs One Digital Stethoscope. Verkkodokumentti. <http://www.thinklabs.com/one-digital-stethoscope&gt; Luettu 10.2.2017.

Tukiainen, Pentti 2005a. Keuhkojen fysikaalinen tutkiminen. Teoksessa Kinnula, Vuokko – Brander, Pirkko E. – Tukiainen, Pentti (toim.): Keuhkosairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 3. uudistettu painos.

Tukiainen, Pentti 2005b. Keuhkosairauksien tärkeimmät oireet. Teoksessa Kinnula, Vuokko – Brander, Pirkko E. – Tukiainen, Pentti (toim.): Keuhkosairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 3. uudistettu painos.

Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Saatavilla myös sähköisesti <http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf&gt;. Luettu 15.10.2016.

Wigder, Herbert Neil – Johnson, Douglas R – Cohan, Susan – Felde, Robyn – Colella, Rosemary 1996. Assesment of Lung Auscultation by Paramedics. Annals of Emergency Medicine. September 1996, 28:3.

Xavier, Glaciele Nascimento – Duarte, Antonio Carlos Magalhaes – Melo-Silva, César Augusto – Gaio dos Santos, Carlos Eduardo Ventura – Amado, Veronica Moreira 2014. Accuracy of pulmonary auscultation to detect abnormal respiratory mechanics: A cross-sectional diagnostic study. Medical Hypotheses 83 (2014), 733-734.